AuthProvidersRetrievePublicKeyResponse

API: Experimental/Beta

data class AuthProvidersRetrievePublicKeyResponse(
    val publicKey: String,
)
Properties
publicKey: String